MOTERIAI.LT

PROJEKTAI IR PROJEKTINĖ VEIKLA

Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras partnerystėje su valstybės institucijomis, biudžetinėmis organizacijomis ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis inicijuoja bei dalyvauja Lietuvos ir tarptautiniuose projektuose, susijusiose su Centro vykdomomis programomis:

pagalba nuo smurto artimoje nukentėjusiems asmenims;

pagalba asmenims nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis;

savanoriškos veiklos organizavimas Pagalbos moterims linijoje Klaipėdoje.

2020 metais Centro vykdomi projektai:

PAGALBOS VYRAMS PROJEKTAS

Projektas finansuojamas iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšų.

Pagalba vyrams – Nelik vienas!

Projekto tikslas: kviesti vyrus kreiptis pagalbos pasitelkiant viešinimo renginius, informavimo priemones, teikti kompleksinę pagalbą besikreipiantiems, taip pat inicijuoti tęstinės pagalbos užtikrinimą, kuriant pagalbos centrą bei liniją vyrams Klaipėdos regione.

Projekto aprašymas

Remiantis Klaipėdos Specializuotos kompleksinės pagalbos duomenimis Klaipėdoje, Palangoje, Neringoje 2019 m. užregistruota 73 vyrai, iki 2020 m. liepos 31 d. užregistruotas 51 vyras, nukentėjęs nuo smurto, patirto iš  sugyventinės (27 %), sutuoktinės (25 %), tėvų (15 %), vaikų (12 %), broliai (9,5%), kitų asmenų (7 %.) Remiantis Pagalbos moterims linijos duomenimis, fiksuojamas didėjantis skambinančių į liniją vyrų skaičius emocinės paramos. Motyvuotų  konsultacijai 2018 m.  buvo  964 (viso skambino 2857), 2019 m. – 1411 (viso 3918), 2020 m. 8 mėn. – 1203 (viso 2698). Pagrindinės problemos – vienatvė (25 %), sunkumai santykiuose (17 %), psichinės sveikatos sutrikimai (23 %), gyvenimo prasmės (15 %) bei kitos problemos (5 %). Remiantis pateikta informacija buvo iškelti šie projekto tikslai.

Projekto tikslai:

– teikti kompleksinę (informavimo, psichologinę, psichoterapinę, teisinę, edukacinę bei tarpininkavimo)  pagalbą vyrams,  skirtas padėti esant sudėtingoje  situacijoje, išgyvenantiems emocines ir (arba) psichologines krizes, įskaitant savižudybes, smurto, priklausomybių riziką ar kitas.

– vykdyti informacijos sklaidą apie projekto veiklas ir pagalbos vyrams galimybes, pasitelkiant socialinius tinklus, visuomenės informavimo priemones bei ypač veiksmingas P2P (tai yra žmogus žmogui).

Laukiami projekto rezultatai:

– suteikta kompleksinė pagalba (emocinė parama – 120 asmenų, psichologinės – 125, teisinės – 27, psichoterapinės – 50 konsultacijos) vyrams;

– pagerėjusi  vyrų psichinė ir emocinė būklė, didesnis vyrų aktyvumas ir atvirumas spręsti iškilusius sunkumus;

– įkurta pagalbos vyrams linija bei centras Klaipėdos regione, kas sudarytų galimybes gauti nepertraukiamą pagalbą esant poreikiui;

– surengti trys informaciniai / edukaciniai renginiai (1 viešas renginys bei 2 mokymai), suteikiant vyrams saugią ir bendruomenišką aplinką, padedančią formuoti atvirą bendrystę, kurioje jie dalinasi savo išgyvenimais, patirtimi, tuo ką atranda bei palaiko vienas kitą.

Projekto partneriai: Lietuvos probacijos tarnybos Klaipėdos regiono skyrius, Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Neringos savivaldybės administracija, Palangos m. savivaldybės administracija, Klaipėdos m. savivaldybės Socialinės paramos skyrius, Pilietinė iniciatyva “Pajūrio vyrų klubas”.

UŽIMTUMO SKATINIMO PROGRAMA

Projektas finansuojamas iš Klaipėdos savivaldybės lėšų.

Projekto tikslas: teikti psichosocialines konsultacijas Klaipėdos miesto ir rajono gyventojams, kurie patiria sunkumų įsidarbinant ir integruojantis į darbo rinką.

Projekto aprašymas

Darbas – tai ne vien materialinės gerovės šaltinis, bei ir savo gebėjimų pritaikymas, būdas tapti tuo žmogumi, kuris gali ir nori būti naudingas visuomenei, pasiekti apčiuopiamų rezultatų ir užtikrinti savo finansinę nepriklausomybę. Dažnai asmuo, likęs be darbo arba dirbantis nemalonų, netinkamą jam darbą, jaučia didžiulę įtampą: nuo išgyvenamo streso blėsta jo pasitikėjimas savimi, viltis, kad gyvenimas gali būti gražus, laimės pojūtis nyksta, o fizinė sveikata pradeda šlubuoti. Tai taip pat neigiamai atsiliepia santykiuose su artimaisiais,  o kartais net juos griauna… Nebūtina kentėti vienumoje, juk galima ieškoti gyvenimo pilnatvės ir su specialisto pagalba. Mes norime būti tais, kas pagelbės Jums šioje situacijoje!

Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras, siekdamas įgyvendinti Klaipėdos miesto savivaldybės inicijuotą Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracijos į darbo rinką projektą, siūlo asmenims, patiriantiems sunkumų dėl darbo paieškos, nemokamas  individualias konsultacijas (iki 10 vnt. vienam asmeniui) dėl efektyvios darbo paieškos. 

Užsiėmimų metu sutvarkysime ar patobulinsime Jūsų gyvenimo aprašymą, atnaujinsime motyvacinį laišką, padėsime pasiruošti darbo pokalbiui ir panagrinėsime, ko galima tikėtis jo metu. Individualios konsultacijos apima asmens profesinį orientavimą, stiprybių testavimą ir aptarimą, psichologines konsultacijas, patiriant sunkumų darbe, prisitaikant prie darbinės aplinkos ir kt. Mes siūlome Jums galimybę pažvelgti į savo darbo paieškos situaciją naujai, pabandyti atsiriboti nuo turimos neigiamos patirties, išmokti naujų igūdžių ir pritaikyti juos realioje darbo paieškoje arba karjeros vystyme.

Užsiregistruoti nemokamoms konsultacijoms galima jau dabar tel. +370 634 32631 arba el. paštu: olga.kirejeva@moteriai.lt.

Mūsų centras kartu su Liepojos Centrs Marta, Liepojos savivaldybės socialiniu skyriumi ir Klaipėdos Šeimos ir vaiko gerovės centru įgyvendina projektą Moterys ir vaikai – saugūs jų mieste/Women and Children – Safe in their City (Nr. LLI-392) pagal 2014-2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą. Šiuo projektu siekiama sumažinti smurtą artimojoje aplinkoje. Projekto metu bus analizuojamos, pristatomos bei tobulinamos paramos ir konsultavimo paslaugos moterims ir vaikams, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje. Šios paslaugos bus grindžiamos tarpdisciplininiu komandiniu darbu, kuomet socialinis darbuotojas, teisininkas ir psichologas dirbs kaip komanda, kad padėtų aukai nutraukti smurtinius santykius ir pradėti gyvenimą be smurto, dalinantis Latvijos ir Lietuvos NVO ir savivaldybių tarybų žiniomis ir patirtimi.

Įgyvendinti projektai:

Projektas „ES paramos iniciatyvų, skirtų pagalbai, rezultatų ir galimybių sklaida” Nr. 12.0.1.-CPVA-K-204-01-0032

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos socialinio fondo lėšų.

Projekto tikslas: skatinti gyventojus domėtis psichosocialinėje srityje vykdomais projektais, keisti gyventojų nuostatas į nemokamos viešųjų įstaigų teikiamų socialinių bei psichologinių paslaugų teikimą ir skatinti aktyvesnį įsitraukimą į savanorišką veiklą.

 

Projekto aprašymas: 

Projektas skirtas visiems, besidomintiems pagalbos (socialinės ir psichologinės) galimybėmis (pavyzdžiui, nukentėjusiems nuo smurto, prekybos žmonėmis aukoms ir kt.), asmenims, kurie naudojasi emocinės paramos linijų, tame tarpe ir Pagalbos moterims linijos, paslaugomis, ir asmenims, kurie yra tiesiogiai susiję ir/arba galintys suteikti pagalbą ar informaciją apie pagalbos galimybes.

Rengiant projektą, buvo orientuojamasi į duomenis, kad tikslinės auditorijos asmenys neturi pakankamo priėjimo prie informacijos apie vykdomus projektus, jų siekiamus tikslus, numatomus ir jau turimus rezultatus, dėl to mažėja jų įsitraukimas ir pasitikėjimas tiek nevyriausybinių organizacijų veikla, tiek ir Europos Sąjungos skiriamomis lėšomis. Dėl šios priežasties siekiama parengti ir įgyvendinti nuoseklią viešinimo kampaniją, kurios metu būtų panaudotos skirtingos viešinimo priemonės, kurių pagalba pasiektos tikslinės grupės bei padidintas jų įsitraukimas į bendruomenines veiklas galimybės.

Projekto rezultatai:

  1. Sukurtas vienas vaizdo klipas ir išplatintas internete, socialiniuose tinkluose bei viešojo transporto informaciniuose terminaluose Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių miestuose.
  2. Sukurtos 3 radijo laidos, kurios bus transliuojamos radijo stotyse, turinčiose nacionalinio transliuotojo statusą.
  3. Sukurti 6 TV reportažai, kurie bus transliuojami regioninės televizijos programose.
  4. Suorganizuoti trys informaciniai renginiai, kuriuose dalyvaus ne mažiau kaip 210 dalyvių (Klaipėdoje, Vilniuje ir Kaune).