MITAI APIE SEKSUALINĮ IŠNAUDOJIMĄ 7

MITAS NR. 7 – MYTH No 7

„PROSTITUCIJA YRA MOTERŲ KOVOS, SIEKIANČIOS KONTROLIUOTI SAVO KŪNĄ, ISTORIJOS DALIS“

1970-aisiais Europoje moterys iš tikrųjų kovojo dėl savo reprodukcinių ir seksualinių teisių, ypač dėl teisės į saugų abortą. Jos pasmerkė struktūrinę lyčių nelygybę ir bet kokius autoritetus, primetančius savo požiūrį į moterų teises: religiją, tradiciją ir rinką. Seksualumo ir moters kūno pavertimas preke negali būti laikomas kolektyvinės kovos už moterų teises dalimi: prostitucija yra susijusi su vyrų leidimu sau pirkti seksualines paslaugas, o ne lyčių lygybės įgyvendinimu.

“PROSTITUTION IS PART OF WOMEN’S HISTORICAL STRUGGLE TO CONTROL THEIR BODY.”

In the 1970s in Europe, women indeed struggled for the recognition of their reproductive and sexual rights, in particular the right to safe abortion. They were denouncing structural gender inequality and therefore any authority imposing its views on women’s human rights: religion, tradition… and the market. The commodification of sexuality and women’s bodies cannot be considered part of a collective struggle for women’s rights: prostitution is about men entitling themselves to buy sex, it is not about realising gender equality.


18 prostitucijos mitų – tai kampanijos „Telkimės už Lietuvą be prostitucijos“ dalis, daugiau apie jos tikslus skaitykite mūsų spaudos pranešime.